Trygghet i föreningen

Alla ska känna sig trygga i Västerås Friidrottsklubb

Trygg friidrott

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller förminskande språkbruk på grund av sexuell läggning, kön ursprung eller av vilken annan anledning som helst är inte acceptabelt. Sådant beteende ska omedelbart stävjas. Stöd för agerande och hanterande kan du få inom klubben av kansliet eller av ordförande. Stöd finns även på Svenska Friidrottsförbundets webb med samtalsunderlag och vägledning. Friidrottsförbundet kan även kontaktas direkt. 

Om du som aktiv upplever kränkande situationer vänder du dig till en vuxen som du känner förtroende för och som kan hjälpa dig att hantera den uppkomna situationen tillsammans eller med stöd från Västerås Friidrottsklubb eller Svenska Friidrottsförbundet. 

Riksidrottsförbundet har tillsammans med BRIS tagit fram Barnens spelregler som är ett initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Dessa spelregler är även spelregler som ska genomsyra verksamheten inom Västerås Friidrottsklubb. 


Vid händelse av kris

Om en krissituation uppstår och som inte kan hanteras med hjälp av ovan nämnda stöd och kontakter kan du som medlem, aktiv, förälder och tränare kontakta och aktivera krisgruppen. Krisgruppen kommer att bistå med råd och stöd samt vid behov handfast hantering vid akuta situationer. Krisgruppen ansvarar i sin tur för att på lämpligt sätt och utan dröjsmål informera styrelsens ordförande.

Kontaktuppgifter krisgruppen: 

  • Henrik Astfors, kanslichef Västerås Friidrottsklubb, 070-281 07 57, henrik@vasterasfriidrott.se
  • Amanda Gryningsflod, utbildad socionom, 070-767 14 41, amanda.gd@me.com.
  • Nina Rahm, barnsjuksköterska, 070-255 34 35, niinakanin@hotmail.com.
  • Per Malmquist, polis med polisiär utbildning inom övergrepp mot barn och ungdomar, 070-878 37 60, malmas69@hotmail.com.

Visselblåsartjänst

Vill du kontakta någon utanför föreningen har RF-SISU Västmanland en visselblåsartjänst.


Trygg idrott - Krav på registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har andra uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. 

Registerutdrag ska alltid visas upp vid nytillsättningar. Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för föreningen som kontrollera utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts. Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. 

Ansvarig för kontrollen är kanslichef. Västerås Friidrottsklubb begär in registerutdrag med intervall vartannat åt med start 2019. Begäran om uppvisande av registerutdrag görs generellt omkring ett årsskifte. Ledare har från att begäran gjorts två månader på sig att visa upp detta. Nytillkomna ledare under året har från första genomförda träning två månader på sig att visa upp registerutdraget. 

Här hittar du info från RF kring registerutdrag


All information ovan är hämtad från klubbens riktlinjer. Du hittar dessa i sin helhet och många andra viktiga dokument under "Föreningsdokument"